Настоящите Общи условия на „МЕЗАРИ“ ЕООД, ЕИК 200827482, със седалище и адрес на управление: гр. Русе, бул. „3-ти март” 33 (сграда на „Тих Труд”), наричано по-долу за краткост ПРОДАВАЧ и/или ТЪРГОВЕЦ, уреждат взаимоотношенията между дружеството и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/КЛИЕНТИТЕ на електронния магазин Z-socks.com. Адресът за кореспонденция с „МЕЗАРИ“ ЕООД е гр. Русе, бул. „3-ти март” 33 (сграда на „Тих Труд”)„МЕЗАРИ“ ЕООД е регистриран администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и има правото да обработва личните данни на своите потребители с оглед нуждите на електронния магазин, като същевременно съблюдава задължението да опазва в тайна личните данни на своите клиенти, да не ги използва за други цели, нито да ги предоставя на трети лица, с изключение на продавачите в магазина.Общите условия са съобразени с изискванията на Закона за защита на потребителите (ЗЗП) и с другите нормативни актове, действащи в Република България.За целите на настоящия документ в използваните, посочени по-долу понятия се влага следния смисъл:
ПОТРЕБИТЕЛ e всяко дееспособно лице, което се е съгласило с настоящите Общи условия при заявяване на закупуване на предлагани чрез електронния магазин стоки.
ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН е интернет сайтът Z-socks.com, който служи като виртуална платформа за предлагане на стоки за продажба и постигане на съгласие между ПРОДАВАЧА и ПОТРЕБИТЕЛЯ за покупко-продажба на конкретна стока (артикул). ПРОДАВАЧЪТ си запазва правото едностранно да променя съдържанието на електронния магазин, както и начините на достъп до него.
ПОРЪЧКА е направената от ПОТРЕБИТЕЛЯ заявка за покупка на една или повече конкретни стоки (артикул) чрез електронния магазин. След окончателно потвърждение на поръчка по имейл или телефон от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, статусът на поръчката се променя от непотвърдена на потвърдена.
ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА е сключеният от разстояние чрез електронния магазин договор между ПРОДАВАЧА и ПОТРЕБИТЕЛЯ за покупко-продажба на стока.
КУРИЕР е лице, осъществяващо дейността си в съответствие с изискванията на Закона за пощенските услуги, което физически доставя закупената стока до посочен от ПОТРЕБИТЕЛЯ адрес.I.ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН И ЗАЯВЯВАНЕ НА ПОРЪЧКА1. Достъпът на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ до електронния магазин е безплатен. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да пазарува:
1.1. директно, указвайки: име на получател, електронен адрес, телефон и адрес за доставка;
1.2. индиректно, заявявайки поръчката с парола и електронна поща (e-mail), което предполага предварителна регистрация.
Регистрацията в сайта е безплатна, като за целта следва да се попълни форма, достъпна на интернет страницата на електронния магазин. Регистрираният клиент може да използва всички предлагани функционалности на интернет страницата на електронния магазин.
2. За всяка стока в електронния магазин е указана цена, основни характеристики и допълнителна информация, спомагащи за информирания избор на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Всички посочени цени са в лева с включен ДДС, освен ако изрично не е указано друго.
3. За да заяви поръчка от електронния магазин, ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да посочи:
• адрес на своя електронна поща;
• адрес за доставка на стоката и фактуриране;
• данни за контакт на представляващото лице – имена, телефон.
4. Вдясно на изложените стоки в електронния магазин е позициониран бутон Купи. Изборът на този бутон запазва селектираната стока във виртуална пазарска кошница на ПОТРЕБИТЕЛЯ. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да разглежда, добавя и премахва стоки от съдържанието на кошницата, като съдържанието се запазва в рамките на 15 минути. За да заяви дадена поръчка, ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да избере бутон Потвърди, който е активен, след като е избрана поне една стока посредством бутона Купи.
5. При заявена поръчка, ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава писмено потвърждение на посочените от него електронен адрес и/или мобилен телефон, като в потвърждението се посочва номерът на поръчката, както и датата и часът на създаването й.
6. В случай че поръчана стока не е в наличност, консултант на ПРОДАВАЧА уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ и му предоставя опцията да избере друга аналогична стока. В случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не се възползва от описаната опция, поръчката се счита за анулирана.
7. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да заяви поръчка в електронния магазин 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Поръчките се обработват от консултант на ПРОДАВАЧА във времевия интервал от понеделник до петък от 8:00 – 16:30 часа. Всички поръчки, направени до 12:00 ч. в работен ден, се обработват и изпращат в рамките на същия ден, съответно поръчки, направени след 12:00 ч., се обработват на следващия работен ден.
8. След потвърждаване на поръчка, автоматизираната система на електронния магазин уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ с електронно съобщение за успешното приемане на поръчката. Доставка се извършва само при успешно регистрирана поръчка. Поръчки, заявени с некоректни или липсващи данни за ПОТРЕБИТЕЛЯ, се анулират поради невъзможност да бъдат изпълнени. Статусът на такава поръчка се променя на отхвърлена.II. ДОСТАВКА

9. Доставка не се извършва в неделя и в официални празници. Обикновената доставка се извършва в срок до 2 (два) работни дни от момента на потвърждаване на поръчката.
10. Доставката на поръчаните стоки се осъществява от “ЕКОНТ ЕКСПРЕС” ЕООД, като обичайните часове за доставка са от 9.00 до 18.00 часа. Доставката се извършва до посочения от ПОТРЕБИТЕЛЯ адрес или до офис на „ЕКОНТ ЕКСПРЕС” ЕООД в съответното населено място. Сумата за доставка е за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯТ, а цените за доставка са описани в интернет страницата на електронния магазин в секция „Доставка и Плащане“.
11. В случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не осигури достъп и условия за получаване на стоката на посочения адрес в посочения срок или не посети посочения офис на „ЕКОНТ ЕКСПРЕС“ ЕООД с оглед получаване на стоката, ПРОДАВАЧЪТ се освобождава от задължението да изпълни заявената доставка.
12. В случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ желае стоката да бъде изпратена по друг начин, следва да го укаже на ПРОДАВАЧА по имейл или чрез контакт формата, публикувана в интернет страницата на електронния магазин.
13. Отговорността за доставката се поема от ПОТРЕБИТЕЛЯ или посочения от него куриер. Сумата за доставка е за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

15. Заплащането на поръчка се осъществява по един от следните начини:
• с „пощенски паричен превод” – плащане в брой на куриера при доставка;
• по банков път;
16. Независимо от избрания начин на плащане, върху сумата не се начисляват допълнителни такси за обработка.
17. За всяка поръчана стока ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да заплати цената, която е обявена в електронния магазин към момента на поръчката. Цената на всяка стока може да се променя динамично.

IV. ОТКАЗ НА ПОРЪЧКА//РЕКЛАМАЦИЯ

18. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да откаже направена поръчка без да мотивира отказа си, като за целта следва да уведоми ПРОДАВАЧА по телефона или чрез електронно съобщение до адреса, публикувани на интернет страницата на електронния магазин като предостави следната информация: имена и потребителско име, с които е регистриран в електронния магазин, цена и номер на поръчка.
19. Отказ от получаване на стока може да се направи и пред куриера при доставката, в случай че стоката е предоставена след регламентирания срок по причини, независещи от ПОТРЕБИТЕЛЯ и недължащи се на непреодолима сила.
20. При отказ от стоката, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да върне закупената стока в ненарушен търговски вид и със запазен етикет в срок до 7 дни от получаването й. В този случай на ПОТРЕБИТЕЛЯ се възстановява изцяло платената сума по посочена от него банкова сметка в срок до 15 /петнадесет/ дни от упражняване на правото на отказ. Суми не се възстановяват, докато ПОТРЕБИТЕЛЯТ не върне стоката. В случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не върне стоката в срок до 7 дни от получаването й, отказът от стоката не предполага насрещно действие.
21. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на рекламация или връщане на закупена от електронния магазин стока в рамките на 7 работни дни от получаването й.
22. Рекламация може да се направи, когато закупената стока несъответства на обявеното в интернет страницата на електронния магазин. Несъответствието в договореното между страните може да се изразява в:
• производствени дефекти на стоката;
• констатирани липси на части от стоката;
• несъответствие с обявения размер;
• повреда на стоката при транспортиране;
23. Рекламация може да се предяви пред съответния продавач чрез „МЕЗАРИ ЕООД” на следния електронен адрес: mezari.shop@gmail.com. При рекламация ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да върне стоката в седемдневен срок от извършване на рекламацията.
24. При рекламация ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да избере:
24.1 да замени конкретния артикул за:
аналогичен без дефекти;
аналогичен артикул в друг размер/цвят;
24.2. да върне стоката срещу възстановяване на платената сума.
25. В хипотезата на т.24 Консултант от електронния магазин може да предложи замяната на артикула да е
25.1. със съвсем друг артикул при изравняване на цените;
25.2. с доплащане от ПОТРЕБИТЕЛЯ, в случай че новият предоставен артикул е по-скъп;
25.3. предоставяне на два артикула за цената на рекламирания артикул;
25.4. възстановяване на разликата в цената на заменения и новия артикул, при положение че цената на новия артикул е по-ниска от платената от ПОТРЕБИТЕЛЯ цена.
26. Връщането на стоката при рекламация, в случаите на извънфабричен дефект или повреди при транспорта, се осъществява при следните условия:
• Запазен добър търговски вид (стоката не е скъсана, надраскана, носена, прана, гладена);
• Не са налице повреди, причинени от неправилна употреба;
• Запазена оригинална опаковка и етикет.
27. Връщането на стока, било при отказ от договора, било при рекламация, може да се осъществи по начина и на адресa, посочени върху стоковата разписка, предоставена на ПОТРЕБИТЕЛЯ при получаване на стоката.
28. При замяна на стоки транспортните разходи са за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ и в двете посоки, с изключение на случаите при които замяната се е наложила по вина на електронния магазин или на ПРОДАВАЧА. В случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ желае да замени или върне продукт, това може да стане единствено с куриерска фирма „ЕКОНТ ЕКСПРЕС“ ЕООД.

V.ОТГОВОРНОСТ

29. Отговорност за недостатъци на стоката, за изпълнение на договора за продажба от разстояние, както и за възстановяване на платени суми, носи съответният Продавач на стоката. Той е длъжен да предостави заедно със стоката и информация на хартиен носител, която да улесни ПОТРЕБИТЕЛЯ при упражняване на правата му.
30. „МЕЗАРИ“ ЕООД не носи каквато и да е пряка отговорност за изпълнението на договора за продажба от разстояние, освен когато има такива уговорки със съответния Продавач или когато се касае за връщане на стока и възстановяване на суми.
31. „МЕЗАРИ“ ЕООД не носи каквато и да е отговорност пред трети лица, ако такова лице сметне, че публикувана на електронния магазин информация нарушава нечии авторски права или други права на интелектуалната собственост.

VI. ТЪРГОВСКА ИНФОРМАЦИЯ

33. С извършване на регистрация на ПОТРЕБИТЕЛ в електронния магазин, последният приема Общите условия и заявява съгласието си да получава на електронната си поща брошури и/или известия от „МЕЗАРИ“ ЕООД, както и съобщения относно поръчки на стоки и потвърждения за промяна на регистрираните от него данни.
34. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да се откаже от получаване на брошури и/или известия на електронната си поща по всяко време, чрез свързване с „МЕЗАРИ ЕООД” на посочения електронен адрес: mezari.shop@gmail.com с изрично искане за не получаване на брошури и/или известия.
35. „МЕЗАРИ“ ЕООД включва в брошурите и/или известията само рекламна информация, отнасяща се до продавани в магазина стоки.
36. „МЕЗАРИ“ ЕООД си запазва правото да избира към кого да изпраща брошури и/или известия, както и да премахне от своята база данни ПОТРЕБИТЕЛ, който е дал своето съгласие да получава брошури и/или известия.
37. „МЕЗАРИ“ ЕООД включва в брошурите и/или известията само рекламна информация, отнасяща се до продавани в магазина стоки.

VII. ДРУГИ

38. Информацията, публикувана на сайта Z-socks.com, е собственост на „МЕЗАРИ“ ЕООД, в т.ч. снимки и описания на артикули. Електронният магазин дава право на собственици на други сайтове и потребители да публикуват връзки към онлайн магазин Z-socks.com.
39. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ по всяко време може да осъществи обратна връзка с „МЕЗАРИ“ ЕООД като задава въпроси, прави предложения и получава информация.
40. За всички неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат относимите клаузи на действащото българско законодателство.

Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от „МЕЗАРИ“ ЕООД. След извършване на промените дружеството се задължава да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ като изпрати на електронната му поща и/или публикува в уебсайта на видно място съобщение за това. Промените в Общите условия не засягат отношенията между ПОТРЕБИТЕЛЯ и ПРОДАВАЧА, възникнали с валидно подадена преди уведомлението заявка за покупка на стока.