За нас

На 26.08.2016г. „МЕЗАРИ“ ЕООД
сключи Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05М9ОР001-1.003-1623-С01 с Министерство на труда и социалната политика, чрез Главна дирекция „Европейски фонодове, международни програми и проекти“ за изпълнението на проект „Мезари ЕООД-социално отговорен работодател“ ООД по схема BG05М9ОР001-1.003 “Ново работно място 2015” по приоритетна ос 1: „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места” от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020.
Изпълнението на проекта започна на 01.09.2016г. и е с продължителност 18 месеца – 28.02.2018г.
Основната цел на проекта, е да се създадат тридесет и две нови работни места за безработни и неактивни лица. Ще бъдат подобрени професионалните компетенции на двадесет и девет от новоназначените служители, чрез включването им в професионално обучение по различни професии. Ще бъдат закупени и допълнителни машини и оборудване, което ще осигури устойчивост на новоразкритите работни места.
Общата стойност на проекта е 353 343,72 лева /триста педесет и три хиляди триста четиридесет и три лева и седемдесет и две стотинки/ и и се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд на Европейския съюз.

МЕЗАРИ ЕООД е създадена през 2007г. в гр.Русе. Фирмата стартира като търговец, предлагащ широка гама от чорапи, на български марки с доказано качество.

През 2009г. МЕЗАРИ ЕООД стартира и собствено производство на полуготови продукти на световни марки.

Днес фирмата има богата гама от различни видове чорапи, за всеки вкус.

Мезари ЕООД създаде своя търговска марка Z socks.
Мисията на МЕЗАРИ ЕООД е да произвежда готов продукт, който да бъде качествен, модерен, удобен и най-вече на цена без конкуренция. Дистрибуцията  е от първостепенна важност за нас затова създадохме и нашия онлайн магазин, за да може повече клиенти да се уверят в комфорта на нашите артикули.
No comments yet.

Вашият коментар